Śivagītā II. Fejezet


Shiva Gita Translated to English by Santosh Kumar Ayalasomayajula.
Copyright © 2010, by Santosh Kumar Ayalasomayajula. All Rights Reserved.

Magyar fordítás

Shiva Geetaa transzliteráció és magyar by Agnisetu

Copyright © 2021 by Agnisetu

Śivahṛdayam / A Teljesség Szíve

Vairāgya Yoga

A Lemondás Yogája


atha dvitīyo'dhyāyḥ ..


ऋषय ऊचुः ..
किमर्थमागतोऽगस्त्यो रामचन्द्रस्य सन्निधिम .
कथं वा विरजां दीक्षां कारयामास राघवम .
ततः किमाप्तवान रामः फलं तद्वक्तुमर्हसि [1]

ṛṣaya ūchuḥ ..
kimarthamāgato'gastyo rāmachandrasya sannidhim .
kathaṁ vā virajāṁ dīkṣāṁ kārayāmāsa rāghavam .
tatḥ kimāptavān rāmḥ phalaṁ tadvaktumarhasi .. 1..

"A látók így szóltak (Sūtához): - Miért látogatta meg a bölcs Agastya Śrī Rāmāt az erdő mélyén? És később miért avatta be Rāmāt a Virāja Dīkṣāba, és ezt követően milyen eredményeket ért el abból a Beavatási formából? Kérjük, részletesen meséld el nekünk az egész történetet.

- Miután meghallgatta kérésüket, a mester így válaszolt:"सूत उवाच ..
रावणेन यदा सीताऽपहृता जनकात्मजा .
तदा वियोगदुःखेन विलपन्नास राघवः [2]
निर्निद्रो निरहंकारो निराहारो दिवानिशम .
मोक्तुमैच्छत्ततः प्राणान्सानुजो रघुनन्दनः [3]

sūta uvācha ..
rāvaṇena yadā sītā'pahṛtā janakātmajā .
tadā viyogaduHkhena vilapannāsa rāghavḥ .. 2..
nirnidro nirahaṁkāro nirāhāro divāniśam .
moktumaichChattatḥ prāṇānsānujo raghunandanḥ .. 3..

"Amikor Śrī Rāma feleségét, Sītā Rāvana elrabolta, Śrī Rāma kétségbeesett állapotban volt szeretett felesége elvesztése miatt. Nem aludt éjjel-nappal, elhagyta az ételt és elhagyta vitézségét, és Lakshmana testvérével együtt szinte életképtelenné vált."लोपामुद्रापतिरज्ञआत्वा तस्य सन्निधिमागमत .

अथ तं बोधयामास संसारासारतां मुनिः [4]

अगस्त्य उवाच ..

किं विषीदसि राजेन्द्र कान्ता कस्य विचार्यताम .

जडः किं नु विजानाति देहोऽयं पाञ्चभौतिकः [5]

निर्लेपः परिपूर्णश्च सच्चिदानन्दविग्रहः .

आत्मा न जायते नैव म्रियते न च दुःखभाक [6]

lopāmudrāpatirjñātvā tasya sannidhimāgamat .

atha taṁ bodhayāmāsa saṁsārāsāratāṁ muniH .. 4..

agastya uvācha ..

kiṁ viṣīdasi rājendra kāntā kasya vichāryatām .

jaḍḥ kiṁ nu vijānāti deho'yaṁ pāñchabhautikḥ .. 5..

nirlepḥ paripūrṇaścha sachchidānandavigrahḥ .

ātmā na jāyate naiva mriyate na cha duHkhabhāk .. 6..

"Mialatt Rāma a hiánnyal küzdött, addigra Agastya bölcs és felesége Lopamudra, Śrī Rāma lakhelyére érkezett. Ezután a következőképpen szólt Rāmahoz: Hé Rāmachandra! Miért érzed magad ilyen szomorúnak? Gondolj arra, hogy ki Sītā, mert a Tudatlan emberek nem értenék ezt a titkot. Ez a test 5 elemből áll (Pancha Bhootam). De a lélek nem kapcsolódik a testhez, és túl van a születés és a halál mulandóságán; a Lelket sem érinti a bánat."सूर्योऽसौ सर्वलोकस्य चक्षुष्ट्वेन व्यवस्थितः .

तथापि चाक्षुषैर्दोषैर्न कदाचिद्विलिप्यते [7]

सर्वभूतान्तरात्मापि तद्वद{}दृश्यैर्न लिप्यते .

देहोऽपि मलपिण्डोऽयं मुक्तजीवो जडात्मकः [8]

दह्यते वह्निना काष्ठैः शिवाद्यैर्भक्ष्यतेऽपि वा .

तथापि नैव जानाति विरहे तस्य का व्यथा [9]

सुवर्णगौरी दूर्वाया दलवच्छ्यामलापि वा .

पीनोत्तुङ्गस्तनाभोगभुग्नसूक्ष्मवलग्निका [10]

बृहन्नितम्बजघना रक्तपादसरोरुहा .

राकाचन्द्रमुखी बिम्बप्रतिबिम्बरदच्छदा [11]

नीलेन्दीवरनीकाशनयनद्वयशोभिता .

मत्तकोकिलसँल्लापा मत्तद्विरदगामिनी [12]

कटाक्षैरनुगृह्णाति मां पञ्चेषुशरोत्तमैः .

इति यां मन्यते मूढ स तु पञ्चेषुशासितः [13]

sūryo'sau sarvalokasya chakṣuṣṭvena vyavasthitḥ .
tathāpi chākṣuṣairdoṣairna kadāchidvilipyate .. 7..
sarvabhūtāntarātmāpi tadvad{}dṛśyairna lipyate .
deho'pi malapiṇḍo'yaṁ muktajīvo jaḍātmakḥ .. 8..
dahyate vahninā kāṣṭhaiH śivādyairbhakṣyate'pi vā .
tathāpi naiva jānāti virahe tasya kā vyathā .. 9..
suvarṇagaurī dūrvāyā dalavachChyāmalāpi vā .
pīnottuṅgastanābhogabhugnasūkṣmavalagnikā .. 10..
bṛhannitambajaghanā raktapādasaroruhā .
rākāchandramukhī bimbapratibimbaradachChadā .. 11..
nīlendīvaranīkāśanayanadvayaśobhitā .
mattakokilasa.ṇllāpā mattadviradagāminī .. 12..
kaṭākṣairanugṛhṇāti māṁ pañcheṣuśarottamaiH .
iti yāṁ manyate mūḍha sa tu pañcheṣuśāsitḥ .. 13..

"Lakhelye a hibáktól mentes világegyetem, mely szemmel nem látható, módszerrel meg nem valósítható, az idő múlása nem fog rajta.

Amíg minden élő lélek látása összefonódik a megnyilvánulás mezején, addig az összekapcsolt kötőerők miatt a korlátolt individuum felszabadulása nem valósul meg.

Akit velejéig átégetett a tapasztalás tüze, az közvetlenül megpillanthatja Śiva formáját, amely elpusztítja a gonoszságot.

Így válik az ember olyan hőssé, aki tud a Végső Valóságról.

De azt, akit elvakít az arany ragyogása, egy teli kancsó részegítő ital, a dús női keblek, bimba gyümölcshöz hasonló csábító ajkak, a telihold szépségű arcok stb .; az az ember csapdába esik, és egy ilyen tudatlan embert megbünteti Manmadha - a szerelem Istene!"तस्याविवेकं वक्ष्यामि शृणुष्वावहितो नृप .

न च स्त्री न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः [14]

अमूर्तः पुरुषः पूर्णो द्रष्टा देही स जीविनः .

या तन्वङ्गी मृदुर्बाला मलपिण्डात्मिका जडा [15]

tasyāvivekaṁ vakṣyāmi śṛṇuṣvāvahito nṛpa .
na cha strī na pumāneṣa naiva chāyaṁ napuṁsakḥ .. 14..
amūrtḥ puruṣḥ pūrṇo draṣṭā dehī sa jīvinḥ .
yā tanvaṅgī mṛdurbālā malapiṇḍātmikā jaḍā .. 15..

"Az ilyen ember tudatlansága miatt a test rabja. Figyelj amit mondok:. A Legfelsőbb lélek meghaladja a nemek tulajdonságait. Férfi és nő Benne egyenlő, sötét vagy világos Benne egyik sem hiányos. Alaktalan, mindenütt jelen lévő, mindennek tanúja, és minden Ő."
सा न पश्यति यत्किंचिन्न शृणोति न जिघ्रति .

चर्ममात्रा तनुस्तस्या बुद्ध्वा त्यक्षस्व राघव [16]

या प्राणादधिका सैव हंत ते स्याद{}घृणास्पदम .

जायन्ते यदि भूतेभ्यो देहिनः पाञ्चभौतिकाः [17]

sā na paśyati yatkiṁchinna śṛṇoti na jighrati .

charmamātrā tanustasyā buddhvā tyakṣasva rāghava .. 16..

yā prāṇādadhikā saiva haṁta te syād{}ghṛṇāspadam .

jāyante yadi bhūtebhyo dehinḥ pāñchabhautikāH .. 17..

"Az, amelynek puha, karcsú testrészei vannak, vagyis egy mala-motra pinda (székletet és vizeletet tartalmazó test): Nem lát, nem szagol és nem hallgat másokra. Ó, Rāma! Isteni tudásoddal nézd meg még egyszer. Az a test, amelyet méltónak tartasz szeretetre és rajongásra, nem más, mint egy zsák bőr és hús. Ez tele van folyton kiürülő anyagokkal, ezért nem érdemes szeretni vagy ragaszkodni hozzájuk."
आत्मा यदेकलस्तेषु परिपूर्णः सनातनः .

का कान्ता तत्र कः कान्तः सर्व एव सहोदराः [18]

निर्मितायां गृहावल्यां तदवच्छिन्नतां गतम .

नभस्तस्यां तु दग्धायां न कांचित्क्षतिमृच्छति [19]

तद्वदात्मापि देहेषु परिपूर्णः सनातनः .

हन्यमानेषु तेष्वेव स स्वयं नैव हन्यते [20]

ātmā yadekalasteṣu paripūrṇḥ sanātanḥ .

kā kāntā tatra kḥ kāntḥ sarva eva sahodarāH .. 18..

nirmitāyāṁ gṛhāvalyāṁ tadavachChinnatāṁ gatam .

nabhastasyāṁ tu dagdhāyāṁ na kāṁchitkṣatimṛchChati .. 19..

tadvadātmāpi deheṣu paripūrṇḥ sanātanḥ .

hanyamāneṣu teṣveva sa svayaṁ naiva hanyate .. 20..

"Az összes testben, amelyet a Pañca Bhūta alkot (öt elem), az Úr van jelen (mint lélek). Amikor egy ház megépül, az ég továbbra is kapcsolódik hozzá. Ha azonban egy ház leég, és hamuvá válik, az egyáltalán nem érinti az eget. Hasonlóképpen, ha a test elpusztul, a testben lakó lélek nem vész el."
हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम .

तावुभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते [21]

अस्मान्नृपातिदुःखेन किं खेदस्यास्ति कारणम .

स्वस्वरूपं विदित्वेदं दुःखं त्यक्त्वा सुखी भव [22]

hantā chenmanyate hantuṁ hataśchenmanyate hatam .

tāvubhau na vijānīto nāyaṁ hanti na hanyate .. 21..

asmānnṛpātiduHkhena kiṁ khedasyāsti kāraṇam .

svasvarūpaṁ viditvedaṁ duHkhaṁ tyaktvā sukhī bhava .. 22..

"Ebben a világban, amikor az egyik ember megveri a másikat, az egyiket büntethetőnek, a másikat áldozatnak tekintik. De egyikük sem tényleges cselekvő. Ezért, Ó Rāma! értéktelen kételkedni ebben a tényben. Ismerd meg valódi önmagad, és legyél örök boldogságban, és elhagyhatod ezt a bánatot."
राम उवाच ..

मुने देहस्य नो दुःखं नैव चेत्परमात्मनः .

सीतावियोगदुःखाग्निर्मां भस्मीकुरुते कथम [23]

सदाऽनुभूयते योऽर्थः स नास्तीति त्वयेरितः .

जायातां तत्र विश्वासः कथं मे मुनिपुङ्गव [24]

rāma uvācha ..

mune dehasya no duHkhaṁ naiva chetparamātmanḥ .

sītāviyogaduHkhāgnirmāṁ bhasmīkurute katham .. 23..

sadā'nubhūyate yo'rthḥ sa nāstīti tvayeritḥ .

jāyātāṁ tatra viśvāsḥ kathaṁ me munipuṅgava .. 24..

"Śrī Rāma azt mondta: Drága, Szent! Mondtad, hogy Paramātmā nem szenved a test miatt elkövetett gyötrelmektől. Ebben az esetben miért éget el a szeretet fájdalma és a Sītātól való elszakadás? Bármit (szenvedést) folyamatosan tapasztalok, azt mondtad, hogy ez csak illúzió. Hogyan lehet elhinni ezeket a szavakat? Kérlek, magyarázd meg. "
अन्योऽत्र नास्ति को भोक्ता येन जन्तुः प्रतप्यते .

सुखस्य वापि दुःखस्य तद्ब्रूहि मुनिसत्तम [25]

anyo'tra nāsti ko bhoktā yena jantuH pratapyate .

sukhasya vāpi duHkhasya tadbrūhi munisattama .. 25..

"Az embert gyötri a bánat, hogy megtapasztalja azt; Vagy az öröm, amely nagyon tetszetős és felemelő, ilyen az öröm megtapasztalása - amiért az ember maga a felelős, de hogy lehet, hogy valaki más a cselekvő? Kérlek, részletezd, Ó Bölcs!"
अगस्त्य उवाच ..

दुरज्ञएया शांभवी माया तया संमोह्यते जगत .

माया तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम [26]

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत.

सत्यज्ञआनात्मकोऽनन्तो विभुरात्मा महेश्वरः [27]

agastya uvācha ..

durjñeyā śāṁbhavī māyā tayā saṁmohyate jagat .

māyā tu prakṛtiṁ vidyānmāyinaṁ tu maheśvaram .26..

tasyāvayavabhūtaistu vyāptaṁ sarvamidaṁ jagat.

satyajñānātmako'nanto vibhurātmā maheśvarḥ .. 27..

"A Bölcs azt mondta: Ki értheti meg annak a Maheśvara-nak a māyā-it? Ez az egész Univerzum Māheśvara-nak az illúziója, hogy elrejtse magát Shambhavi Māyā-val. Tudd, hogy Māyā a Prakṛti illuzionistája, mint Maheśvara tudatlanság formája. De Maheśvara valódi formája az Igazság és a tudás, mely örök, elmaradhatatlan. Az összes világ védelmezője, a legfelsőbb lélek. Az egész világegyetemet nyilvánvalóként és nem nyilvánvalóként, élőként és nem élőlényként hatja át."
तस्यैवांशो जीवलोके हृदये प्राणिनां स्थितः .

विस्फुलिङ्गा यथा वह्नेर्जायन्ते काष्ठयोगतः [28]

अनादिकर्मसंबद्धास्तद्वदंशा महेशितुः .

अनादिवासनायुक्ताः क्षेत्रज्ञआ इति ते स्मृताः [29]

tasyaivāṁśo jīvaloke hṛdaye prāṇināṁ sthitḥ .

visphuliṅgā yathā vahnerjāyante kāṣṭhayogatḥ .. 28..

anādikarmasaṁbaddhāstadvadaṁśā maheśituH .

anādivāsanāyuktāH kṣetrajñā iti te smṛtāH .. 29..

"Az a mód, ahogy két tűzrúd egymással dörzsölve szikrákat szór, és ezek a szikrák tovább terjednek (pl. egy erdőtűz), hasonlatos a Sanchita Karma (felhalmozódott tettek) gyarapodásához, amelyek Maheśvaransham (Maheśvara részeként) minden élő szívében milliószor visszatér."
मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टयम .

अन्तःकरणमित्याहुस्तत्र ते प्रतिबिम्बिताः [30]

जीवत्वं प्राप्नुयुः कर्मफलभोक्तार एव ते .

ततो वैषयिकं तेषां सुखं वा दुःखमेव वा [31]

mano buddhirahaṁkāraśchittaṁ cheti chatuṣṭayam .

antḥkaraṇamityāhustatra te pratibimbitāH .. 30..

jīvatvaṁ prāpnuyuH karmaphalabhoktāra eva te .

tato vaiṣayikaṁ teṣāṁ sukhaṁ vā duHkhameva vā .. 31..

"Mivel a régi Vāsanā-khoz (mentális lenyomatok) kötődnek, azokat a lelkeket, amelyek Maheśvara reflexiói, Kṣetragya-nak (a mező mesterei) hívják. Manas (elme) -Citta (tudat) -Buddhi (értelem) -Ahaṃkāra (valami által cselekvő); ezt a négyet "Antaḥkaraṇa Catuṣṭaya" (Belső Négyzet) néven hívják. Ezekben árnyékként megmarad az Én, amely a lélek maga, és megtapasztalja az erények és a sorsok eredményeit."
त एव भुञ्जते भोगायतनेऽस्मिन शरीरके .

स्थावरं जङ्गमं चेति द्विविधं वपुरुच्यते [32]

स्थावरास्तत्र देहाः स्युः सूक्ष्मा गुल्मलतादयः .

अण्डजाः स्वेदजास्तद्वदुद्भिज्जा इति जङ्गमाः [33]

ta eva bhuñjate bhogāyatane'smin śarīrake .

sthāvaraṁ jaṅgamaṁ cheti dvividhaṁ vapuruchyate .. 32..

sthāvarāstatra dehāH syuH sūkṣmā gulmalatādayḥ .

aṇḍajāH svedajāstadvadudbhijjā iti jaṅgamāH .. 33..

"Ezért az objektumoktól szerzett boldogság vagy bánat, és az élvezetre vágyó test, csak az élőlények különféle formáiban létezik. Ez a fajta test kétféle: az úgynevezett Sthāvaraṁ (mozdulatlan) és Jaṅgamaṁ (mozduló). A Sthāvaraṁ-hoz tartoznak a fák, bokrok, kúszónövények. A Jaṅgamaṁ-ban azok, amelyek Aṇḍajām (tojásból születtek), Svedajām (ivarosan, szűznemzéssel született) és Unbhijjām (eleven születtek).." 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः .

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् [34]

सुख्यहं दुःख्यहं चेति जीव एवाभिमन्यते .

निर्लेपोऽपि परं ज्योतिर्मोहितः शंभुमायया [35]

yonimanye prapadyante śarīratvāya dehinḥ .

sthāṇumanye'nusaṁyanti yathākarma yathāśrutam/x .. 34..

sukhyahaṁ duHkhyahaṁ cheti jīva evābhimanyate .

nirlepo'pi paraṁ jyotirmohitḥ śaṁbhumāyayā .. 35..

"A Jīva (individuum) végig követi az összes ilyen karmát, és mozgékonyságot vagy mozdulatlanságot tapasztal. Bármilyen testet nyerjen is egy Jīva, abban a testben, bármilyen örömöt vagy fájdalmat éljen át, mindazok az örömök és fájdalmak egyáltalán nem az övéi. Ez mind az Úr Maheśvara Śaṁbhu (azaz, Śiva) Māyājának köszönhető."
कामः क्रोधस्तथा लोभो मदो मात्सर्यमेव च .

मोहश्चेत्यरिषड{}वर्गमहंकारगतं विदुः [36]

स एव बध्यते जीवः स्वप्नजाग्रदवस्थयोः .

सुषुप्तौ तदभावाच्च जीवः शंकरतां गतः [37]

स एव मायासंस्पृष्टः कारणं सुखदुःखयोः .

शुक्तो रजतवद्विश्वं मायया दृश्यते शिवे [38]

ततो विवेकज्ञआनेन न कोऽप्यत्रास्ति दुःखभाक .

ततो विरम दुःखात्त्वं किं मुधा परितप्यसे [39]

kāmḥ krodhastathā lobho mado mātsaryameva cha .

mohaśchetyariṣaḍ{}vargamahaṁkāragataṁ viduH .. 36..

sa eva badhyate jīvḥ svapnajāgradavasthayoH .

suṣuptau tadabhāvāchcha jīvḥ śaṁkaratāṁ gatḥ .. 37..

sa eva māyāsaṁspṛṣṭḥ kāraṇaṁ sukhaduHkhayoH .

śukto rajatavadviśvaṁ māyayā dṛśyate śive .. 38..

tato vivekajñānena na ko'pyatrāsti duHkhabhāk .

tato virama duHkhāttvaṁ kiṁ mudhā paritapyase .. 39..

"Kāma (vágy), Krodha (harag), Lobha (kapzsiság), Moha (csalódás), Mada (mámor), Mātsarya (irigység), Arishadvargam (az értelem hat ellensége). Egy Jīva-t álom állapotba (tudatlanságba) béklyózzák meg a fent említett bilincsek. Amikor a yogi Suṣupti állapotában (mély alvás, éberség hiánya) nem esik áldozatul ezeknek az ördögöknek, egységet ér el Śivával. Ha Māyā zsákmányává válik, örömeinek és fájdalmainak elszenvedője lesz. A Suti ezüstjéhez hasonlóan ezt az egész Univerzumot szerves részének tekintik Paramaśivának. Ha bölcsességgel elemezzük, ezek az örömök és fájdalmak felszívódnak. Ezért, ó Rāma! Ezek tudatában hogyan lehetsz bánatos Sītā miatt?"
श्रीराम उवाच ..

मुने सर्वमिदं तथ्यं यन्मदग्रे त्वयेरितम .

तथापि न जहात्येतत्प्रारब्धादृष्टमुल्बणम [40]

मत्तं कुर्याद्यथा मद्यं नष्टाविद्यमपि द्विजम .

तद्वत्प्रारब्धभोगोऽपि न जहाति विवेकिनम [41]

ततः किं बहुनोक्तेन प्रारब्धसचिवः स्मरः .

बाधते मां दिवारात्रमहंकारोऽपि तादृशः [42]

अत्यन्तपीडितो जीवः स्थूलदेहं विमुञ्चति .

तस्माज्जीवाप्तये मह्यमुपायः क्रियतां द्विज [43]

śrīrāma uvācha ..

mune sarvamidaṁ tathyaṁ yanmadagre tvayeritam .

tathāpi na jahātyetatprārabdhādṛṣṭamulbaṇam .. 40..

mattaṁ kuryādyathā madyaṁ naṣṭāvidyamapi dvijam .

tadvatprārabdhabhogo'pi na jahāti vivekinam .. 41..

tatḥ kiṁ bahunoktena prārabdhasachivḥ smarḥ .

bādhate māṁ divārātramahaṁkāro'pi tādṛśḥ .. 42..

atyantapīḍito jīvḥ sthūladehaṁ vimuñchati .

tasmājjīvāptaye mahyamupāyḥ kriyatāṁ dvija .. 43..

"Śrī Rāma azt mondta: Drága Bölcs! Bármelyik Vairāgya beszédet is adtad nekem, az valóban igaz, de a Prārabdha Karma miatt a szomorúság, amely engem tűzként éget, amelyet a szeretettől való elszakadás okoz, nem tántorít el. Az a Prārabdha, amely Śiva formájú, maga is kínoz, éjjel-nappal. Még a büszkeség is ilyen. Ilyen módon, ha egy lény meggyötör, akkor van esély arra, hogy ez a test páncél leessen. Ezért Drága Bölcs, Śiva első híve! Mutasd meg a Jīvadhāraṇā útját"


iti śrīpadmapurāṇe uparibhāge śivagītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre śivarāghavasaṁvāde vairāgyopadeho nāma dvitīyo'dhyāyḥ .. 2 ..

Itt fejeződik be a Śiva Gītā második fejezete a Padma Purāṇa Uttara Khandából, amely a Lemondás Yogájáról szólt.


A Śivagītā III. Fejezete ITT olvasható