Śivagītā - III. Fejezet

Shiva Gita Translated to English by Santosh Kumar Ayalasomayajula.Copyright © 2010, by Santosh Kumar Ayalasomayajula. All Rights Reserved.

Magyar fordítás

Shiva Geetaa transzliteráció és magyar by Agnisetu

Copyright © 2021 by Agniseetu

Śivahṛdayam / A Teljesség Szíve
Virajādīkṣālakṣaṇayogaḥ

A megtisztulás beavatásának szentségeअगस्त्य उवाच ..

न गृह्णाति वचः पथ्यं कामक्रोधादिपीडितः .

हितं न रोचते तस्य मुमूर्षोरिव भेषजम [1]

मध्येसमुद्रं या नीता सीता दैत्येन मायिना .

आयास्यति नरश्रेष्ठ सा कथं तव संनिधिम [2]

agastya uvācha ..

na gṛhṇāti vachḥ pathyaṁ kāmakrodhādipīḍitḥ .

hitaṁ na rochate tasya mumūrṣoriva bheṣajam .. 1..

madhyesamudraṁ yā nītā sītā daityena māyinā .

āyāsyati naraśreṣṭha sā kathaṁ tava saṁnidhim .. 2..

agastya szólt:

"Aki a bujaság és harag hat bűnének rabszolgája, süket füle van a bölcsesség szavaira. Egy ember, aki meg akar halni, nem hajlandó gyógyító gyógyszert szedni. Hasonlóképpen, ó Rāma! A feleséged, Sītāt ellopta az illuzionista démon (Rāvaṇa), és távoli helyen tartják. Hogyan térhet vissza hozzád egy ilyen hölgy?"


बध्यन्ते देवताः सर्वा द्वारि मर्कटयूथवत .

किं च चामरधारिण्यो यस्य संति सुराङ्गनाः [3]

भुङ्क्ते त्रिलोकीमखिलां यः शंभुवरदर्पितः .

निष्कण्टकं तस्य जयः कथं तव भविष्यति [4]

badhyante devatāH sarvā dvāri markaṭayūthavat .

kiṁ cha chāmaradhāriṇyo yasya saṁti surāṅganāH .. 3..

bhuṅkte trilokīmakhilāṁ yḥ śaṁbhuvaradarpitḥ .

niṣkaṇṭakaṁ tasya jayḥ kathaṁ tava bhaviṣyati .. 4..

"Azt a démont (Rāvaṇa), akinek palotájában a menny istenei rabszolgasorba esnek, akit lenyűgöznek azok az istenek feleségei, ráadásul Śaṁbhu (Śiva) kegyei miatt rettenthetetlenül uralkodik a három világ felett; legyőzni egy ilyen hatalmas démont képes leszel e?"


इन्द्रजिन्नाम पुत्रो यस्तस्यास्तीशवरोद्धतः .

तस्याग्रे संगरे देवा बहुवारं पलायिताः [5]

कुम्भकर्णाह्वयो भ्राता यस्यास्ति सुरसूदनः .

अन्यो दिव्यास्त्रसंयुक्तश्चिरजीवी बिभीषणः [6]

indrajinnāma putro yastasyāstīśavaroddhatḥ .

tasyāgre saṁgare devā bahuvāraṁ palāyitāH .. 5..

kumbhakarṇāhvayo bhrātā yasyāsti surasūdanḥ .

anyo divyāstrasaṁyuktaśchirajīvī bibhīṣaṇḥ .. 6..

"Fia, Indrajit, az Úr kegye miatt a mai napig nem ízlelte meg a vereséget. Az Istenek képtelenek előtte állni, sokszor elmenekültek. Ott van még Kumbhakarṇā a hatalmas démon, Ravana testvére. Emellett a halhatatlan Vibhīṣaṇa (Bibhīṣaṇ), akinek sok isteni fegyvere van, szintén a másik testvére."


दुर्गं यस्यास्ति लंकाख्यं दुर्जेयं देवदानवैः .

चतुरङ्गबलं यस्य वर्तते कोटिसंख्यया [7]

एकाकिना त्वया जेयः स कथं नृपनन्दन .

आकांक्षते करे धर्तुं बालश्चन्द्रमसं यथा .

तथा त्वं काममोहेन जयं तस्याभिवाञ्छसि [8]

durgaṁ yasyāsti laṁkākhyaṁ durjeyaṁ devadānavaiH .

chaturaṅgabalaṁ yasya vartate koṭisaṁkhyayā .. 7..

ekākinā tvayā jeyḥ sa kathaṁ nṛpanandana .

ākāṁkṣate kare dhartuṁ bālaśchandramasaṁ yathā .

tathā tvaṁ kāmamohena jayaṁ tasyābhivāñChasi .. 8..

"A főváros Lanka nevű erődje még az istenek és démonok számára is bevehetetlen. Emellett van egy Chaturaṅgini hadserege, amely több milliárd lóból, elefántból és katonából áll. Hogyan lehet egyedül legyőzni egy ilyen hatalmas démont? Te, aki a vágy és a ragaszkodás áldozata lettél, arra a hatalmas démon legyőzésére gondolsz. Hasonlatos vagy ahhoz a gyermekhez, aki csecsemőkorban próbálja megragadni a holdat az öklében."


श्रीराम उवाच ..

क्षत्रियोऽहं मुनिश्रेष्ठ भार्या मे रक्षसा हृता .

यदि तं न निहन्म्याशु जीवने मेऽस्ति किं फलम [9]

अतस्ते तत्त्वबोधेन न मे किंचित्प्रयोजनम .

कामक्रोधादयः सर्वे दहन्त्येते तनुं मम [10]

अहंकारोऽपि मे नित्यं जीवनं हन्तुमुद्यतः .

हृतायां निजकान्तायां शत्रुणाऽवमतस्य वा [11]

śrīrāma uvācha ..

kṣatriyo'haṁ muniśreṣṭha bhāryā me rakṣasā hṛtā .

yadi taṁ na nihanmyāśu jīvane me'sti kiṁ phalam .. 9..

ataste tattvabodhena na me kiṁchitprayojanam .

kāmakrodhādayḥ sarve dahantyete tanuṁ mama .. 10..

ahaṁkāro'pi me nityaṁ jīvanaṁ hantumudyatḥ .

hṛtāyāṁ nijakāntāyāṁ śatruṇā'vamatasya vā .. 11..

Śrīrāma azt felelte:

"Ó, nagy szent! Kṣatriya klánban születtem. Sītāmat elrabolta Rāvaṇa (rakṣasā). Ezért mi haszna életben maradni, ha nem tudom kimenteni őt Ravana csapdájából? Ezért nincs haszna, ha tatwa bodhát prédikálsz nekem. A harag elnyomja testemben a jóság tulajdonságait. Készen állok arra, hogy az önzés oltárán feláldozzam életem."


यस्य तत्त्वबुभुत्सा स्यात्स लोके पुरुषाधमः .

तस्मात्तस्य वधोपायं लङ्घयित्वाम्बुधिं रणे [12]

yasya tattvabubhutsā syātsa loke puruṣādhamḥ .

tasmāttasya vadhopāyaṁ laṅghayitvāmbudhiṁ raṇe .. 12..

"Azt a férfit, akinek feleségét elrabolja az ellenség, és a sértés pillanatában inkább elvonul, és inkább érdeklődést mutat a Tatwa tudása iránt, az ilyen embert a legalacsonyabbnak tekintik az emberek között. Ezért javasoljon nekem módot arra, hogy átkeljünk az óceánon, és legyőzzük az ellenségemet, a démont."


अगस्त्य उवाच ..

एवं चेच्छरणं याहि पार्वतीपतिमव्ययम .

चेत्प्रसन्नो भगवान्वाञ्छितार्थं प्रदास्यति [13]

देवैरजेयः शक्राद्यैर्हरिणा ब्रह्मणापि वा .

स ते वध्यः वा स्याच्छंकरानुग्रहं विना

agastya uvācha ..

evaṁ chechCharaṇaṁ yāhi pārvatīpatimavyayam .

sa chetprasanno bhagavānvāñChitārthaṁ pradāsyati .. 13..

devairajeyḥ śakrādyairhariṇā brahmaṇāpi vā .

sa te vadhyḥ kathaṁ vā syāchChaṁkarānugrahaṁ vinā ..

Agastya így szólt:

"Ebben az esetben menekülj az örökkévaló (alázatos) Pārvatī hitvese elől (Śiva), . Ha Bhagavān (Śiva) elégedett veled, akkor tudd, hogy ő az egyetlen, aki teljesíteni tudja minden kívánságodat. A nagy démon még Indra és más istenségek számára is legyőzhetetlen, beleértve Brahmát és Viṣṇu -t (hari). Ezért az Ő (Śiva) kegyelme nélkül nem lehet legyőzni a démont a csatában."


अतस्त्वां दीक्षयिष्यामि विरजामार्गमाश्रितः .

तेन मार्गेन मर्त्यत्वं हित्वा तेजोमयो भव [15]

येन हत्वा रणे शत्रून्सर्वान्कामाअनवाप्स्यसि .

भुक्त्वा भूमण्डले चान्ते शिवसायुज्यमाप्स्यसि [16]

सूत उवाच ..

अथ प्रणम्य रामस्तं दण्डवन्मुनिसत्तमम .

उवाच दुःखनिर्मुक्तः प्रहृष्टेनान्तरात्मना [17]

atastvāṁ dīkṣayiṣyāmi virajāmārgamāśritḥ .

tena mārgena martyatvaṁ hitvā tejomayo bhava .. 15..

yena hatvā raṇe śatrūnsarvānkāmāanavāpsyasi .

bhuktvā bhūmaṇḍale chānte śivasāyujyamāpsyasi .. 16..

sūta uvācha ..

atha praṇamya rāmastaṁ daṇḍavanmunisattamam .

uvācha duHkhanirmuktḥ prahṛṣṭenāntarātmanā .. 17..

"Ezért kezdeményezlek titeket a "Virajā Dīkṣa" felvételére, ami kedves Śiva úrnak. Ennek a módszernek követésével emberi természeted fölé emelkedsz, és megtelsz a legfőbb aurával. Ez a módszer teljesíti az álmai, és legyőzöd ellenségeidet. Sūta azt mondta: Ezt követően Rāma leborult Agastya elé, tele lett boldogsággal, és a következő szavakat mondta:"


श्रीराम उवाच ..

कृतार्थोऽहं मुने जातो वाञ्छितार्थो ममागतः .

पीताम्बुधिः प्रसन्नस्त्वं यदि मे किमु दुर्लभम .

अतस्त्वं विरजां दीक्षां ब्रूहि मे मुनिसत्तम [18]

śrīrāma uvācha ..

kṛtārtho'haṁ mune jāto vāñChitārtho mamāgatḥ .

pītāmbudhiH prasannastvaṁ yadi me kimu durlabham .

atastvaṁ virajāṁ dīkṣāṁ brūhi me munisattama .. 18..

Śrīrāma azt mondta:

"Ó bölcs Agastya! Kegyelmednek köszönhetően ma áldott lettem. Úgy tűnik, most teljesülnek a kívánságaim. Te vagy az, aki három szent kortyban megitta az egész óceánt, mégis ilyen nagy áldásban, hogyan nem sikerül elérnem a céljaimat? Kérlek kezdeményezd a beavatásom ."


अगस्त्य उवाच ..

शुक्लपक्षे चतुर्दश्यामष्टम्यां वा विशेषतः .

एकादश्यां सोमवारे आर्द्रायां वा समारभेत [19]

agastya uvācha ..

śuklapakṣe chaturdaśyāmaṣṭamyāṁ vā viśeṣatḥ .

ekādaśyāṁ somavāre ārdrāyāṁ vā samārabhet .. 19..

Agastya így szólt:

"Amikor a Chaturdasi (tizennegyedik nap) Śuklapakṣában (két héttel az újhold napja után), vagy Aṣṭami napján (nyolcadik nap), vagy Ekādaśi napján (tizenegyedik), vagy bármely hétfőn, Arudra csillag alá esik; el kell kezdened a szertartást (Pāśupata Vratam)."


यं वायुमाहुर्यं रुद्रं यमग्निं परमेश्वरम .

परात्परतरं चाहुः परात्परतरं शिवम [20]

ब्रह्मणो जनकं विष्णोर्वह्नेर्वायोः सदाशिवम .

ध्यात्वाग्निनाऽवसथ्याग्निं विशोध्य च पृथक्पृथक [21]

पञ्चभूतानि संयम्य ध्यात्वा गुणविधिक्रमात .

मात्राः पञ्च चतस्रश्च त्रिमात्रादिस्ततः परम [22]

एकमात्रममात्रं हि द्वादशान्तं व्यवस्थितम .

स्थित्यां स्थाप्यामृतो भूत्वा व्रतं पाशुपतं चरेत [23]

yaṁ vāyumāhuryaṁ rudraṁ yamagniṁ parameśvaram .

parātparataraṁ chāhuH parātparataraṁ śivam .. 20..

brahmaṇo janakaṁ viṣṇorvahnervāyoH sadāśivam .

dhyātvāgninā'vasathyāgniṁ viśodhya cha pṛthakpṛthak .. 21..

pañchabhūtāni saṁyamya dhyātvā guṇavidhikramāt .

mātrāH pañcha chatasraścha trimātrādistatḥ param .. 22..

ekamātramamātraṁ hi dvādaśāntaṁ vyavasthitam .

sthityāṁ sthāpyāmṛto bhūtvā vrataṁ pāśupataṁ charet .. 23..

"Az Úr, akit a szentírások Rudrának, Parameśvara -nak (minden lény ura), Parātpara-nak (magasabbnak a legmagasabbnál), Śivának (jótékonynak) neveznek, Viṣṇu, Agni, Vāyu típusú istenek apja; azt tanítják, hogy Sadāśiváról meditálni kell. Ezután együtt áldozzatok imádattal a tűz szentségében, és uralni fogjátok az öt elemet. Ezt a Pashupata vezeklést a Pañchachatuśtridvaika (öt-négy-három-kettő-egy) típusú mantrák követésével végezzétek."


इदं व्रतं पाशुपतं करिष्यामि समासतः .

प्रातरेवं तु संकल्प्य निधायाग्निं स्वशाखया [24]

उपोषितः शुचिः स्नातः शुक्लाम्बरधरः स्वयम .

शुक्लयज्ञओपवीतश्च शुक्लमाल्यानुलेपनः [25]

जुहुयाद्विरजामन्त्रैः प्राणापानादिभिस्ततः .

अनुवाकान्तमेकाग्रः समिदाज्यचरून्पृथक [26]

idaṁ vrataṁ pāśupataṁ kariṣyāmi samāsatḥ .

prātarevaṁ tu saṁkalpya nidhāyāgniṁ svaśākhayā .. 24..

upoṣitḥ śuchiH snātḥ śuklāmbaradharḥ svayam .

śuklayajñopavītaścha śuklamālyānulepanḥ .. 25..

juhuyādvirajāmantraiH prāṇāpānādibhistatḥ .

anuvākāntamekāgrḥ samidājyacharūnpṛthak .. 26..

"Agastya az alábbiak szerint kezdte el mesélni a Virajā Dīkṣa szekvenciáit. Kora reggel rituális fürdővel meg kell tisztulni, nem szabad enni semmit sem, s utána tiszta ruhát viselj. Saṁkalpa tegyél (szent fogadalom), fehér szent Srigandham -ot (bilvafa szandál paszta) viselj homlokadon, virágfüzért hordj, és mond ki a Virajā mantrákat a prāṇa, az apana típusú lélegzetével, aztán gyújts szent tüzet mantrák kíséretében. Aki ilyen módon hamut visz a testére, megszabadul minden bűntől. Ebben nincs kétség."


आत्मन्यग्निं समारोप्य याते अग्नेति मंत्रतः .

भस्मादायाग्निरित्याद्यैर्विमृज्याङ्गानि संस्पृशेत [27]

भस्मच्छन्नो भवेद्विद्वान्महापातकसंभवैः .

पापैर्विमुच्यते सत्यं मुच्यते च न संशयः [28]

वीर्यमग्नेर्यतो भस्म वीर्यवान्भस्मसंयुतः .

भस्मस्नानरतो विप्रो भस्मशायी जितेन्द्रियः [29]

सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवसायुज्यमाप्नुयात .

एवं कुरु महाभाग शिवनामसहस्रकम [30]

इदं तु संप्रदास्यामि तेन सर्वार्थमाप्स्यसि .

सूत उवाच ..

इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै शिवनामसहस्रकम [31]

ātmanyagniṁ samāropya yāte agneti maṁtratḥ .

bhasmādāyāgnirityādyairvimṛjyāṅgāni saṁspṛśet .. 27..

bhasmachChanno bhavedvidvānmahāpātakasaṁbhavaiH .

pāpairvimuchyate satyaṁ muchyate cha na saṁśayḥ .. 28..

vīryamagneryato bhasma vīryavānbhasmasaṁyutḥ .

bhasmasnānarato vipro bhasmaśāyī jitendriyḥ .. 29..

sarvapāpavinirmuktḥ śivasāyujyamāpnuyāt .

evaṁ kuru mahābhāga śivanāmasahasrakam .. 30..

idaṁ tu saṁpradāsyāmi tena sarvārthamāpsyasi .

sūta uvācha ..

ityuktvā pradadau tasmai śivanāmasahasrakam .. 31..

"Mivel ez a bhasmā (szent hamu) Vahni-Vīryam (nyolc Mahāmātá mudra- agneti maṁtratḥ), az, aki általa leigázza érzékeit, megmossa saját testét ezzel a hamuval, hamuban alszik, és soha nem hagyja el a hamut, az ilyen ember megszabadul mindenféle bűntől és Sāyujyam (eggyé válik) Śivával. Ó nagy király Ramachandra! Kövesd ezt az eljárást. Recitáld a Śivasahasranamat (az Úr Śiva ezer neve). Ezen isteni nevek hatására minden álmod valóra válik. Sūta azt mondta: Ily módon tanította Rāmát a nagy bölcs Śiva ezer nevéről".


वेदसाराभिधं नित्यं शिवप्रत्यक्षकारकम .

उक्तं च तेन राम त्वं जप नित्यं दिवानिशम [32]

ततः प्रसन्नो भगवान्महापाशुपतास्त्रकम .

तुभ्यं दास्यति तेन त्वं शत्रून्हत्वाऽऽप्स्यसि प्रियाम [33]

तस्यैवास्त्रस्य माहात्म्यात्समुद्रं शोषयिष्यसि .

संहारकाले जगतामस्त्रं तत्पार्वतीपतेः [34]

तदलाभे दानवानां जयस्तव सुदुर्लभः .

तस्माल्लब्धं तदेवास्त्रं शरणं याहि शंकरम [35]

vedasārābhidhaṁ nityaṁ śivapratyakṣakārakam .

uktaṁ cha tena rāma tvaṁ japa nityaṁ divāniśam .. 32..

tatḥ prasanno bhagavānmahāpāśupatāstrakam .

tubhyaṁ dāsyati tena tvaṁ śatrūnhatvāpsyasi priyām .. 33..

tasyaivāstrasya māhātmyātsamudraṁ śoṣayiṣyasi .

saṁhārakāle jagatāmastraṁ tatpārvatīpateH .. 34..

tadalābhe dānavānāṁ jayastava sudurlabhḥ .

tasmāllabdhaṁ tadevāstraṁ śaraṇaṁ yāhi śaṁkaram .. 35..

Ezenkívül a nagy bölcs a következő szavakat mondta:

"Ó, Rāma! Śiva ezer neve fogja össze a védákat (Veda vedasārānsham), ami minden írásban megadja a bhaktának az Úr Śiva látását. Éjjel -nappal teljes odaadással énekelned ezeket a Védasārā Śiva Sahasrānama -kat. Következésképpen az Úr Śiva elégedett lesz veled, és neked is megadja a Pāśupatāstra fegyvert. E fegyver birtokában elég erős leszel ahhoz, hogy megöld ellenségeidet, és visszaszerezheted szeretett feleségedet. A levegőben szálló tüzes tárgy erejével csak a végtelen óceánt száríthatod fel. Az a fegyver, amely az idők végén az univerzumok felbomlásának elsődleges oka, ha ezt a legfőbb fegyvert nem birtokolod, a démonok felett nem lehet győzni. Ezért, hogy megszerezd ezt a legfőbb fegyvert, fordulj Esvarához."


iti śrīpadmapurāṇe uparibhāge śivagītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre śivarāghavasaṁvāde virajādīkṣānirūpaṇaṁ nāma tṛtīyo'dhyāyḥ .. 3 ..

Itt ér véget a Padma Purāṇa Uttara Khanda -ban jelen lévő Śiva Gītā harmadik fejezete.


Megjegyzés:

A Pāśupata-vrata legfontosabb istentiszteleti módjáról a Saurapurāṇa (Siva-upapurāṇa) (45.64ff) leírja a vrata megfigyelésének eljárását:

"Aki ezt a Pāśupata-vratát gyakorolja, önuralomra tesz szert. Miután előző éjszaka böjtölt, és rituális fürdőt vett, majd fehér ruhát, szent szálú fehér zsinórt kell viselnie. Ezuitán a Yajur és Sama Védák szerint készítsen szent tüzet, melynek hamujából a gyakorló homa felajánlást végezzen. Ezt kell mondania: "Tisztuljon meg testemben az öt levegő; szó, elme, láb, fül, nyelv, orr, értelem, fej, kéz, elülső oldal , hátoldal, más végtagok; śabda , sparṣa , rūpa , rasa , gandha és pañcamahābhūtak. ". Ezután a homa -t Varuṇa -val és másokkal végezze, aminek végén az Agni mantrával kísérve Rudrāgni megtisztítja a testet a szent hamvak bekenésével ( bhasma).

Ezt Pāśupata-vrata néven ismerik, amely megszabadítja az embert minden béklyótól. Ez a vrata a Brāhmaṇáknak, Kṣatriyáknak és Vaiśyáknak szól; és főleg a Yati-k számára. A bhasma használatának érdemeit ez a Purāṇa fejezi ki. A bhasma az Agni energiája, és a bhasma testre való ráerősítésével az ember hatalmassá ( vīryavān ) és önuralommá válik . Megszabadul minden bűntől, és közösségbe kerül Śivával ( śivasāyujya ) ".