Smartizmus

Írta: Agnisetu

Copyright © 2021 Minden jog fenntartva! A mű szerzője fenntart magának minden jogot ami mind a mű készítőjét törvényileg megilleti (sokszorosítás, forgalmazás, nyilvános helyen bemutatás stb.)


A Smarta sampradāya (smarta hagyomány) a Védikus vallások egyik irányzatának egy liberális (nonszektáriánus nondualista) rendszere, mely elfogadja az összes jelentős hindu istenségek formáinak megjelenését (megnyilvánulását és megnemnyivánulását), mint az egy Brahman kiterjedéseit. Szemben a Vaisnavizmussal, a Śaivizmussal és Śaktizmussal, amelyek a három fő istenséget (Visnut, Śivát és Śaktit), mint a Legfelsőbb Lényt ismerik el. A smarta kifejezés azokra a hívőkre utal, akik követik a Védák és a Sāstrák előírásait. Napjainkban fő része a dél-indiában található élő brahminok, akik kizárólag hiteles Smartáknak tekinthetőek, a többi földrészen élőkkel ellentétben. Olyannyira szigorú hagyomány örzők, hogy ragaszkodnak az ősi előírásokhoz, amely szerint Smarta nem lehet más, csak a brahmin kaszton belül élő, vagy a családokon tovább adott ősi tudás gyakorlói. Más földrészről külsős nem csatlakozhat. 

A szanszkrit smarta a gyökér "Smr" (smarana) szótőből származik, amely az emlékeket foglalja magába, s így e kifejezés azt jelenti: "megjegyzett kapcsolódás, emlékezés általi elragadtatás", ami az egy pontra rögzített elme állapotára is utal. Továbbá tartalmazza még a Smrtin alapuló segédirodalmak gyakorlati használatát, azok előírásait, és az ősi törvényeken (Manu Samhita) elismert hagyományos szertartások használatát. A Smriti a vriddhi (lemondott gyakorlások) levezetéséből ered, ahogy a Śrauta (Védikus elvek szerinti) levezetése a Sruti. A Smarta rendszert követők úgy is nevezik magukat, mint Srauta-Smarta, amint a sankalpán (intuitív meghatározás, spirituális forrás-lásd. Védák stb.) át vesznek imákat. A Srauta-Smarta hagyományt nem lehet elválasztani az ortodox smarta brahminoktól, mert ugyanúgy követik a Srutik és a Smritik tanításait.


 A Smarta hagyomány legjellemzőbb vonásai 

A Smarta követői a Smritik és a Védákból származó vallási szövegek összegyűjtött gyakorlatait részesítik előnyben. Ezeket szimbólikus értelemben napi rituális (puja, homam, stb.) cslekedetekben nyílványítják ki. Mindezek vezérmotívuma a Purānák. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Smartizmus elfogadja mind a 18 Purānát, mint az egy Brahman különböző megszemélyesített elbeszélő hőskölteményeként. Ugyanakkor mély szimbólikus jelentéstartalmat is tulajdonítanak neki. Ennek következtében, általában a családi hagyomány kifejezést reájuk nézve csak egy brahmin számára előnyös használni. Rendkívül lényeges, hogy a Smarta brahminok a (Mīmāṃsā rendszer) Védák tanításait a Karma Kanda szertartások fényében vizsgálják. E folyamatot főleg a családosok (grihasta) részére ajánlják, míg a Vedānta a bölcsek számára létfontosságú, akik a mindennapi élettől visszavonultan, a lemondott életrendben (saṃnyāsa) élnek. Azok számára, akik még nem törekszenek az anyagi világon túli végső felszabadulásra, a Karma Kanda hagyomány alapján a Smarták azt javasolják, hogy jelenlegi és a reinkarnáció során következő életük boldog élésének biztosítása érdekében végezzék el azokat a kötelességeket, amelyeket a Védák írnak elő a számukra. Ezek az utasítások részben az egyén társadalmi, egzisztenciális helyzetéből adódó előírt kötelességek fegyelmezett végrehajtását, részben pedig különféle áldozati rituálékban való részvételt jelentenek. 

A Smarták fő célja, hogy gyakorlati útmutatásokat adjanak arra vonatkozóan, hogy az ember milyen úton szabaduljon meg az anyagi jólétből (artha) származó szenvedéstől, és az érzékek kielégítésétől (kāma), s azok vágyaitól. A Védákra szakosodott rituálékat szorgalmasan betartják és tanítják a későbbi generációk számára. Ez az egyetlen oka annak, hogy ezek a családok továbbra is úgy hívják magukat, hogy Smarták. 


Shad Darśana filozófia 

A Smartizmus tanításai magában foglalják mind a hat Darśana (rendszerek) hindu filozófiát. A Smarta hit védikus gyakorlatokat tartalmaz, ezért a Védák alapján nem-szektás. A Smartizmus megállapította, hogy az Egy egységét a különböző iskolák nem tudják biztosítani vagy felújítani a védikus gyakorlatok alapján anélkül, hogy össze ne vonná a hat filozófiai rendszert. A védikus szertartások Purva Mīmāṃsān alapulnak. A Bhagavad Gītā, amely tartalmazza a Sāmkhya, a Yoga és a Tantra fogalmait, tanításait, a Smartizmus nagymértékben tiszteli, s tanítja. 

A Smartizmusban a hívő szabadon választhat egy adott Istent vagy annak bármely aspektusát, akit imádhat, oly mértékben, hogy az imádat és a metafizikai gyakorlatok nem ellentétesek a Védákkal és a Smritikkel. Tehát ebben az értelemben egy ortodox smarta nem valószínű, hogy több istenhitet vall, bár más vallások saját hagyományos követői a számukra is elfogadható. Ezzel szemben a Vaisnavák (Visnu vagy Krsna hívei), úgy tartják, hogy az egy igaz Isten, aki méltó az istentiszteleti imádatra nem más, mint az általuk dogmatikus keretrendszerbe zárt egyéni privilégiummal felruházott tömeges csoportnak tanított egy istenség, aki mindenki számára elfogadott, akit több aspektus tulajdonságaival elláttak, és rajta kívűl nincs más alternatíva. 

Ezzel tulajdonképen kizárják az emberek szabad választási lehetőségét, s megfeledkeznek arról a tényről, hogy a Nap ugyanúgy mindenkire egyformán süt, de mindenki másképp érzi annak hatását. Ennek megfelelően a Vaisnavák például úgy vélik, hogy csak Visnu és Krsna adhat végső megváltást (moksa) az emberiség számára. Hasonlóképpen sok Śaiva is ebben a hiedelemben él Śivával kapcsolatban. Figyelemre méltó, hogy sokan úgy vélik a Śaivák közül, hogy ha Śaktit imádják, akkor elérik Śivát, akit persze a Śakta hagyomány a személytelen Abszolútumnak tart. A Śaktizmus szerint, a Női Energia a Természeten keresztül nyilvánul meg, amely a megnyilvánulatlan által (Lord Śiva) megvalósul. A Smarták közt sok Śaiva és Vaisnava van, akik úgy látják, hogy Surya egy aspektusa az Istennek (Īśvara). Számos külön Śaiva és Vaisnava iskola ebben eltérnek a Smartizmustól, mivel az mondják, hogy Surya Śiva és Visnu egy aspektusaként van jelen. (Ne felejtsük el, hogy a Smartizmusban a Trimurti istenei fontos szerepet kapnak, mint az egy Brahman kiterjedései). Például, a Nap a Vaisnavák által az úgynevezett Surya Narayana, vagyis Visnu egyik kiterjedése. A Śaiva teológiában a Napról azt mondják, hogy Śiva nyolc formája közül az egyik, azaz Astamurti. Továbbá, Ganesha és Skanda, sok Śaiva vonatkozásában Śakti és Śiva gyermekei. 

Ezek a különbségek, és a különbségekben való megértés ma már általában csökken a hinduk körében, és a jelenlegi bölcsek szerint a hinduizmus közelít a Smarta filozófia felé, ahol a Śaivák elfogadják Visnu formáit és imádkoznak hozzá, de ugyanez igaz fordítva is. Az istenségek (Visnu, Śiva és Śakti) fő formái, továbbá minden formái lassan megértésre és elfogadásra talál. 


Shanmata hatása a Hinduizmusra 

A Smarták úgy gondolják, hogy Ādi Shankara által propagandált Shanmata (hat vélemény) hagyomány a hat nagy istenséget támogatja, és ennek alapja az a meggyőződés, hogy az összes istenség lényegileg azonos az egy Isten (Īśvara) fogalmával, továbbá, hogy a számtalan istenség csupán az ő különféle megnyilvánulásai. Az Īśvara fölötti megnyilvánulatlan Parabrahman, aki olyannyira megfoghatatlan és felfoghatatlan, csak a megnyilvánulásain keresztül érhető el. 


A Smarták által elfogadott Īśvara hat fő megnyilvánulása: 

1.Śiva, 

2. Śakti (főként Tantrikus szempontból), 

3. Visnu, 

4. Surya, 

5. Ganesha, 

6. Skanda 


Mindezek mellet teljesen helyénvalónak tartják az Isten különböző természeti megnyilvánulásainak egyéni imádatát is. Többnyire a Sankhja terminológával kapcsolatosan. 


Smarta gyakorlatok 

Napi rutin 

A napi rutint a Smarta brahminok a következő módon teljesítik: 

§ Snana (fürdés) 

§ Sandhyavāndanām 

§ Japa 

§ Puja (lásd Panćayatana Puja alatt) 

§ Upāsana 

§ Agnihotra Az utolsó két nevesített yagyát manapság csupán néhány háztartásban végzik.

 Brahmāćārik végzése: 

§ Agnikaryam Vagy helyette Agnihotra és Upāsana . A többi rituálék közé még Amavasya tarpanam és Shraddha is társítható. (Lásd még: nitja karma és Kāmya karma) 


Panchayatana Puja 

A Smarta szertartásai köré kialakult egyfajta kultusz, mégpedig a Panchayatana Puja. Ebben Pujaban öt fő brahmin (az öt fő hindu istenségnek megfelelően - Surya, Śiva, Visnu, Ganesha és Devi) bemutatja az öt murtinak járó tiszteletet. Az öt szimbólum közül egyet középre helyeznek egy fémtálra (ez jelképezi a Saguna Brahmant), mivel ez az istenség a preferált imádati forma, mely a központban van. Hasonlóan a Vastu-sāstrában szereplő brahma-sthāna, amely az építkezés szempontjából az Úr Brahmā lakhelye. Egy másik hasonló megállapítás szerint a középkori templomokban a központi szentély középen volt található, s a fő istenség körül négy kisebb szentélyeket helyeztek el a többi istenség számára. A Smarták követik a Hiduizmus hagyományát, az Āśrama vonalat. A különböző kasztrendszerek egyes Āśramát a védikus szentírások által előírt 4 élet szakaszra ösztályozzák; a Brahmacharya Āśrama, Grihastha Āśrama, Vanaprastha Āśrama és Saṃnyāsa Āśrama. Ez a négy általában egyik a másik után következik, attól függően, hogy az ember kora, érettségi, szellemi fejlettsége és képesítése mit tesz lehetővé. Minden szakaszt saját szabályrendszeren belül folytatnak. 


További gyakorlatok 

Minden Smarta aki felveszi a Brahmāćārya Āśrama által áteső Upānayanat, várható, hogy megtanulják és vállalják a Védák és a Sāstrák mellett vezető szigorú cölibátust az életük folyamán. A Smarta brahmanák elvárják, hogy a chela betartsa a szattvikus diétát és be kell tartaniuk a Smriti hagyomány egyéb szabályait saját családjuk számára is. Napjainkban a Smartaknak küzdeniük kell az Āraṇyaka és a Védák szövegeinek pontos megtanulásával, vagy legalábbis néhány válogatott részének (Sukta) recitálásával. A Smartak számára ajánlott, hogy a brahmana kövesse a védikus házasság formáját (egy elrendezett házasság). A házasságkötés a védikus hagyományból származik már ősidők óta, s így a nők elsajátíthassák a férjük családjának hagyományait a házasság után. A származás folyamatossága fontos a Smartaknak. Ezt hívják Gotranak. Minden egyes Smarta család tartozik egy bizonyos Gotrahoz, amely a különböző vonalak közötti leereszkedést azonosítja a Rishik között. 


A Shrauta hagyomány 

A Smarta hagyomány magába olvasztotta a Shrauta rituális irodalmait, amely hangsúlyozza a jagják teljesítményét és minőségét. Ezek leírása a Védákban található. 

A Shrauta szentiratok jelenleg a következők: 

1. Rig Véda : Ashvalayana (Shakala) és Sankhayana (Kausitaki) 

2. Sama Véda : Drahyayana (Kauthuma), Latyayana (Ranayaniya) Jaiminiya 

3. Krishna Yajurveda : Baudhayana, Vadhoola, Bharadvaja, Apastamba, Hiranyakesin, Vaikhanasa (a Taittiriya) és Manava, Varáha (a Maitrayani) 

4. Shukla Yajurveda : Katyayana (a Kanva és Madhyandina mindkettő) 

5. Atharva Veda : Vaitana (Shaunaka és Paippalada) 

6. Yajur Veda 


Egyházi intézmények 

Hagyományos smarta vallási intézmények: 

§ Sringeri Sharada Peetham 

§ Jyotirmath 

§ Govardhana matha 

§ Dvaraka Pitha 

§ Kanchi matha 

§ Shri Gaudapadacharya Math és Sankara Maths, amely elterjedt egész Indiában. 


A többi hindu misszió az Advaita hagyományokkal szorosan kapcsolódik a smarta filozófiához: 

§ Ramakrishna Misszió 

§ Isteni Élet Társasága 

§ Chinmaya Mission 


Kiemelkedő smarta lelki tanítómesterek 

Néhány kiemelkedő tanítómester, guru, āćārya: 

§ Gaudapada 

§ Govinda Bhagavatpada 

§ Adi Shankara 

§ Sureshwaracharya 

§ Padmapadacharya 

§ Hastamalakacharya 

§ Totakacharya 

§ Vachaspati Mishra 

§ Sri Ramakrishna 

§ Swami Vivekananda 

§ Brahmananda Saraswati a Shankaracharya a Jyotir Math, Appaiah Dikshitar 

§ Jagadguru Sri Swami Bharati Krisna Maharaja Tirthaji .  

§ Madhusudana Saraswati 

§ Jagadguru Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrusimha Bharati , Sringeri Sharada Peetam 

§ Jagadguru Sri Chandrasekhara Bharati III , Sringeri Sharada Peetam 

§ Jagadguru Sri Abhinava Vidyatirtha , Sringeri Sharada Peetam 

§ Jagadguru Sri Bharati Tirtha , Sringeri Sharada Peetam 

§ Chandrashekarendra Saraswati , Kanchi Kamakoti Peetham 

§ Srimad Raghaveshwara Bharathi Swamiji a Ramachandrapura Mutt, Hosanagara 


Szentírások 

A Smartak szigorúan követik a hindu szentírásokat. Ezek a következők: 

§ A Védák ( Rig Veda , Yajur Veda , Sama Véda és Atharva Veda ). Ezeket tekintik elsődlegesen spirituális forrásból minden Brahmin család számára a legfőbb szentiratoknak. 

§ A Tantrikák. Ezek mély metafizikai jelentéseik miatt használatosak, és ugyanakkor a rituálék elvégzésében is segítséget nyújtanak. Számtalan Tantrikus (Āgama) írás maradt fenn, melyek kizárólag a gyakorlatra fektetik a hangsúlyt. Néhány ezek közül: Kumara-tantram, Mahanirvana-tantra, stb. 

§ Az Upanishadok, amelyek a Védák részét képezik, s gyakran említik külön is, mivel azok különleges jelentőségűek a múltbeli szellemi termékek erjedése miatt. A Vedāntinok is előszeretettel terjesztik. 

§ A Bhagavad Gītā, egy tömör szentírás, mely a Puranikus kor előtti időből származik. Tartalmát tekintve a Sāmkhya, a Yoga, a Vedānta és a Tantra lényegiségét hordozza magában e látensen kódolt remekmű. 

§ Ādi Shankarāćārya írta legelső és fő kommentárjai. Olyan szöveggyűjtemény, amely ajánlott napi olvasmányra. 

§ A Smritik a vallási könyveken alapuló, a Védák mellé írt fontos kommentárok, melyek a Bölcsektől származnak. Mindegyik tartalmaz ajánlásokat és gyakorlatokat. Néhány a közös vallási könyvek; a Manu Smriti , a Apastamba Smriti és Bodhyayana Smriti. 

§ A két eposz, a Rāmayāna és a Valmiki által kommentált Mahābhārata. Harikathas, Pravaćanams, Upanyasam, Kalakshepam, e szövegek még mindig nagyon népszerűek. A Rāmayāna szövegei egy nagyon jó választás a napi odaadó szolgálatra és olvasatra, melyet nitja Parayanam sok Smartanak áthatotta és vezette évszázadok óta. 

§ A Purānák tartalmazzák a Védikus tudományt és annak magyarázatait, valamint a különböző iskolai rendszerek által használt teológia gyűjteményeket. 


Ezek gyűjteménye a szent történelmi események, amelyeket egyik generációról a másikra mitológiai formájú történetekben örökítettek meg. A Smarta filozófusok használják a Purānákat, hogy jobb megértéséhez vezessenek a Védákban, de nem veszi figyelembe azok teljesen hiteles szövegeit vallási bizonyításra. Azonban a Smartak tisztelik a 18 Purānát, mint bármely más hindu. Azonban a Srimad Bhāgavatamot és a Visnu Purānát is ugyanolyan tisztelettel kezelik, mint a nagy eposzok bármelyikét, s a kiválasztott szöveg részeket ajánlják napi odaadó olvasatra (Parayana Grantham). Amellett, hogy a fenti szentírásokat a Smartizmus is szavalja, plusz a különféle himnuszokat, Slokakat és Stotrakat is előszeretettel alkalmaznak a hindu szentek és költők által komponált művekből. 


Közösségek Bizottsága 

Bár a legtöbb a hindu követi a smarta hagyományt - részben vagy teljesen -, csak néhány közösség vallja magát jogszerűen Smartanak. Ezek a közösségek többnyire Dél-Indiában találhatóak. 

Smarta közösségek: 

§ Karnataka 

§ Babboor Kamme 

§ Badaganadu 

§ Havyaka 

§ Hoysala Karnataka 

§ Kota 

§ Moogooru Karnataka ( Halenadu Karnataka Brahmin ) 

§ Mulukanadu 

§ Sankethi 

§ Shivalli Smartha brahminok (Udupi Smartha) 

§ Sthanika brahminok 

§ Ulucha Kamme Lásd: kannada brahminok 

§ Tamil Nadu 

§ Iyers 

§ Ashtasahasram 

§ Brahacharanam 

§ Vadama 

§ Vathima 

§ Sholiyar 

§ Andhra Pradesh 

§ Vaidiki 

§ Mulukanadu 

§ Velanadu 

§ Venginadu 

§ Telanganya 

§ Nandvariks 

§ Niyogi 

§ Aruvela Niyogi 

§ Maharashtra 

§ Konkani Saraswats brahminok (Goud, Rajapur, Chitrapur) a Maharastra, Goa, Karnataka és Kerela 

§ Chitpavan brahminok a Konkan, Maharashtra. 

§ Karhade brahminok § Daivajna