Szexualitás a Tantrák fényében I. Rész

Írta: Agnisetu

Copyright © 2021 Minden jog fenntartva! A mű szerzője fenntart magának minden jogot ami mind a mű készítőjét törvényileg megilleti (sokszorosítás, forgalmazás, nyilvános helyen bemutatás stb.)


A Śaivizmus Titkos Szexuális Rituáléja


Előszó

Sokáig azt terveztem, hogy írok egy olyan könyvet - a közvélemény miatt -, ami segít majd az embereknek megérteni a Tantrikus szex rejtett tartalmait. De aztán, amíg ezen tűnődtem, azon kaptam magam, hogy a Parabhairavayoga kiadásában ez a könyv már létezik. Így inkább arra jutottam, hogy a Brahmayāmalatantrából, a Vijñānabhairavatantrából, és Abhinavagupta "Tantrák Fénye" (Tantrāloka) 29. fejezetének fordításából egy átfogó összefoglalót készítek.

Ez a jegyzet a Śaivizmus titkos gyakorlatának néhány részletét tartalmazza, amelyet csak haladó gyakorlóknak és guruknak szánnak. A következő okfejtés, amely meggyőzött eme téma részletezéséről az az, hogy sokakban felütötte a fejét a kíváncsiság: a neotantra széles körű hatása miatt széles körben elterjedt az a nézet, hogy az eredeti hiteles Tantrikus szexuális sādhanā hogyan is nézett ki , és hogy van-e valamilyen kapcsolata vagy hasonlósága a neotantrikus gyakorlattal. (Elöljáróban megjegyzem, hogy: nem.) Hogy ez az érvelés mennyire igaz, a sok klasszikus Tantra tudós a mai napig vitatja a Tantrizmus "valódi" szexuális gyakorlatát.

Bár, ez az érvelés így hirtelenjében senkit nem győz meg (ami igaz, hogy a fenti rövid összefoglaló túlságosan leegyszerűsített formában van), ezért vállalkoztam arra, hogy a Tantrikus szexualitást egy teljesen magasztosabb formában világítsam meg. Mivel a fordításom szegmensekben jelenik meg, ezért lehetséges, hogy később úgy döntök, hogy leállítom a publikációt, mielőtt belekezdenék a valóban titkos tanítások (a szexuális rituálék) végrehajtásának bemutatásáról.

A Tantra nem szinonimája a szexualitásnak. Természetesen vannak konkrétan fizikai síkon megnyilatkozó gyakorlatok, amik a samādhi elérésében segítenek, ám ezek hatékony gyakorlásához egyrészt a test-tudatosság meghaladása szükséges, másrészt mind titkos, és könyvekből lehetetlen megismerni. A különféle nyugati kurzusok Tantra címszó alatti szexualitása meg sem közelíti azt a valódi Tantra-t, melyet az ősi szövegek tartalmaznak. Emellett, a tantrikus szövegek állítása szerint, a fizikai aktus maga ānavopāya praxis, azaz a kezdő yogi szintje. Ami azt jelenti, hogy amint eléri a śāktopāya állapotát (a haladót), vagyis felismeri az elme erejét (és végül használni kezdi), a testtel kapcsolatos gyakorlatok unalmasak lesznek, mint spirituális praxis, így meg is haladja a fizikai szex kérdését.

Ettől függetlenül, az emberek vonzódnak a témakörhöz, ezért is csípték ki a Tantrizmusból főleg a nyugatiak ezt a részét és átértelmezték, holott pl.: az esztétika, a szépérzet misztikumából nem lett "tantrikus-divat", pedig maga Abhinavagupta igen sokat írt erről (is).

Ennek az értelmezésnek a helyességét az a tény is megerősíti, hogy a Tantra minden iskoláját egyesítő eleme pontosan az, amire figyelmünket leginkább fordítják; ez pedig a női alapelv, amit a Śaivizmusban Śaktinak (Erőnek), olykor Bhairavinak, Kālinak és Devinek neveznek, és olyan ikongráfiákon megfestett istennők képviselik, mint Durga, Parvati, Sitā, Rādhā, és még több száz más istenség.

A Tantra gyakorlóját tantrikáknak nevezik, megkülönböztetésül a klasszikus yogīktól. Mert a yoga a férfias út, a szigorú, önmérséklő, önfegyelmező jelleggel bír. Míg a tantra nőies, megengedő, nem nyom el semmit, hanem vágyait szabadjára engedve meglovagolja azt. (Itt Durga istennő tigris lovaglása nagyon jól szemlélteti ezt.) Mégis, a tantra nem különbözik a yogától (tantrikus értelemben), mivel a yoga a sādhana lényege: azaz, a tantrikus metafizika elsajátításához a yoga praxison át vezet az út. A hindu panditok ezért sem tesznek különbséget śaiva és śakta közt, mert ez az egész egy. A tantra-yoga valójában egy veszélyes ösvény, amely az ostobákat még erősebb béklyóba köti, és csak a bölcs törekvőket vezeti el a belső szabadsághoz. És a spirituális örömökhöz. Ez az út állandó éberséget követel.

A Tantrizmus tehát összetett hagyomány. E tanítás mesterei szerint még a legrosszabb társadalmi és erkölcsi körülmények között is lehetséges a felszabadulás és a megvilágosodás elérése, csak éppen kevesek képesek elsajátítani. A Tantra pedig itt segít. A Tantra sokak számára ellentmondásos, nehezen érthető yoga ág. Az ortodox irányzat követői mindig is döbbenettel és megvetéssel tekintettek e kakukktojásra. A Tantra bal-kéz követői olyan elitélendő gyakorlatokat is alkalmaztak, mint a nem házastárssal történő rituális közösülés, az afrodiziákumok használata, stb. Vagy halottidéző szertartások végzése a temetőben - (egyes aghorik halottakon ülve eksztatikus állapotban mantráznak)-, vagy hullaégetők környékén, hamuval bekenve meditációt végeznek. Ellentétben a jobb kéz a finomenergetikai és intellektuális gyakorlatokat részesíti előnybe, melynek hatására a yogi semmiféle különbséget nem érzékel magának és a világegyetem testének. A lények az "erotikus súrlódás" révén egyformákká válnak. Olyan ez, amikor a szubjektum objektumot érzékel és az észlelés aktusában töltött időben boldogságot tapasztal.I.Fejezet

- Kula-yaga -


Egyenlőre hagyom, hogy Mahāmahopādhyāya Abhinavagupta szavai magukért beszéljenek. Ez a bejegyzés a Tantrāloka 29. fejezet átfogó magyarázatát mutatja be, amely valójában 292 nehéz sanskrit versből áll, itt azonban minden versszakra szándékosan nem fogok kitérni. Felhívom a figyelmed, hogy Abhinava ezt a fejezetet szándékosan áthatolhatatlan, elliptikus és absztrakt módon írta, hogy elrejtse ezeket a tanításokat. Ennek eredményeként sok zárójeles beszúrás található a szöveg érthetővé tétele érdekében. Egyszerűen átolvashatod a zárójeleket, mintha ott sem lennének. A zárójelben lévő anyag nem spekulatív, de könnyen kikövetkeztethető mindenki számára, aki sokat olvasott már a nem kettős Śaiva Tantra irodalmában.

A modern tantrizmus követői (és azok is, akik csak hallomásból ismerik) sajnos elvesznek a tantrák diszciplínáinak és gyakorlatainak dzsungelében, kiváltképp akkor is, ha azokat a praxisokat véleményük szerint helyesen látják. A múltban a tantra-yoga csak mentális szinten tudott szabadon működni, de a modern társadalmi feltételek annyira el lehetetlenítik, hogy minden szinten törekedni kell a helyes megértésre. A nyugatra való terjedése miatt, azonban a pénz és a büszkeség (illtve a vágy és az orgazmus) elnyomja a magját. Mivel a spirituális ébredés kora már közeledik, ezért a tudatlanság válságos helyzete is kezd kilábalni a sötétségből, és ez a tantrák megismerésére is igaz. A legtöbb ember azt gondolja, hogy a yoga és a tantra a személyes béke, a harmónia, elérésére irányul, és a legrosszabb esetben az okkult szexuális hatalom elnyerésével próbál meg spirituális képességekre szert tenni, illetve párkapcsolati és orgazmus orientált tréning. Az igazságtól semmi sem áll távolabb, mint ezek az eszmék. De senki se hibáztassa a társadalmat e téves elképzelések miatt, mert ezek a yoga és a tantra leggyakoribb hamis képei. Amikor elkezdtem ezt a kötetet írni, a célom az volt, hogy megmutassam a Śaiva Tantrák legkevésbé ismert oldalát, ami a legtisztábban mutatja be a szexualitást. Ez az írás elsősorban műalkotásként kezdődött, a személyes tapasztalataim alapján, és úgy látom, hogy ez a forma megvédi a kötetet azok támadásaitól, akik azt gondolnák, hogy bármiféle szervezethez tartozom. Amikor az ismerőseim körében erről beszéltem, szinte mindenki azt tanácsolta nekem, hogy mutassam meg mindenkinek, és ne rejtsem őket véka alá.


Tantrāloka 29. fejezet

Atha śrītantrāloka ekonatriṁśamāhnikam |

Itt kezdődik a tiszteletreméltó Tantrāloka huszonkilencedik fejezete |


Atha samucitādhikāriṇa uddiśya rahasya ucyate'tra vidhiḥ |

Atha sarvāpyupāseyaṁ kulaprakriyayocyate || 1 ||

"Most itt a titkos rítusról beszélek a megfelelően szakképzett ( a siddhák és a kula imádatának elvégzésére alkalmas ) aspiránsok számára. Továbbá az összes titkos tanítás ( beavatás és felszentelés ) sorrendje úgy van itt leírva, mint a Kula rendszer eljárása" || 1 ||


-A rahasya szó lefordítható "ezoterikusnak" is, azaz fenntartva a haladó gyakorlók számára.


Tathā dhārādhirūḍheṣu guruśiṣyeṣu yocitā |

Uktaṁ ca parameśena sāratvaṁ kramapūjane || 2 ||

"Minden imádat ( ami itt fel van tűntetve ) csak az erre alkalmas, magasan emelkedett Guruknak és tanítványaiknak szól. Ennek az istentiszteletnek a lényegét a legfelsőbb Úr kifejtette a Kramapūjanatantrában. ( E versszak második szakasza így is lefordítható : A Legfelsőbb Úr kijelentette [a szentírásokban], hogy a krama-pūjā [azaz a kula-yāga-ban végrehajtott Siddha nemzetség imádata ] a kinyilatkoztatásnak a lényege." || 2 ||


A "magasan emelkedett" valószínűleg azt jelenti, hogy csak azok a hallgatók vállalkozhatnak erre a gyakorlatra, akik megszerezték és elsajátították a Śaiva Tantra összes többi gyakorlatát ( a preyoga értelmében ). Alternatív megoldásként utalhat azokra a hallgatókra is, akik kifinomult intellektust és megértést tanúsítottak. Vagy a kifejezés mindkettőre utalhat. Valószínűleg Abhinava arra érthette, hogy csak azoknak szól, akik elsajátították a Tantrāloka első 28 fejezetében részletezett tanításokat és gyakorlatokat ( amelyek szorosan a Trika tantra szentírásokon alapulnak és folyamatosan idézik őket ), így ezáltal képesek az ezoterikus szexuális szādhanára. Megjegyzés: a "Kula-rendszer" kifejezés itt azt jelenti, hogy ennek a gyakorlatnak a végső gyökere a Kulamārga hagyományban rejlik, amely a korábbi Kāpālika szektából alakult ki, nem pedig a Mantramārgában. Vagyis ez Kula-gyakorlat, és nem profán Tantrikus-gyakorlat ( e szó szűkebb értelmében ).

Abhinava a kula-yāga krama-pūjā alkotóelemének adja a legmagasabb helyet. A siddhák és a yoginik ezen imádata különösen jellemzi a kula-t, ahol a pūja, a trika-krama hagyományaiba is bekerült ( kula-prakriyā ). Ha a krama-pūjāt tágabb értelemben vesszük, amint ez talán indokolt is, az egyszerűen azt jelentené, hogy a Kula-rituálé az összes Śaiva-gyakorlat magja.


"Azt mondják [a szentírásokban], hogy ami a siddhák nemzetségéből származó mantra gyakorlást követően egy hónap alatt elérhető [vagyis ami e fejezetben tanított kula-yāga és krama-pūjā gyakorlója számára ] , az más hagyományokban évekig gyakorolt különféle mantrák sokasága révén sem kapható meg [mások számára]. || 3 ||


Ez a vers azt jelenti, hogy a kula-yāga- t, ha egy hónapon keresztül naponta gyakorolja a yogi, akkor is eredményesebb minden más évekig gyakorolt technikánál.


"A kula a hatalom, az élet, a hatékonyság, abszolút szabadság ( svātantrya ), felsőbbrendűség, az erő ( vīrya ) , a középpont, a tudat és a Legfelsőbb Úr teste. || 4 ||


A sanskrit kula szó, szó szerinti jelentése : teljesség, vagy tantrikus család; közösség, Śakti jelzője. A kula lényegében minden olyan kollektivitást jelent, amelyet egy átfogó elv egyesít. De itt Abhinava egyértelműen jelzi, hogy ez egy szakkifejezés, ami megadja azokat a speciális jelentéseket, amelyekben használni fogja: összesen kilenc fény. Megjegyzés: A piṇḍa szakkifejezés nagy valószínűséggel a mássalhangzó-sűrű mantráinak egy bizonyos típusára utal, amely fizikailag ki nem mondható.

Másrészt a piṇḍa jelent még "csomót" , "gömböt" , "testet" , illetve "felajánlást". Utóbbi az ősi tantrikus rítus egy formája, melynek során piṇḍa kat kínálnak az ősöknek, vagy ha valaki meghal, akkor az ember ajándékokat is ad a tűzbe, nevezetesen piṇḍakat. Tehát nemcsak olajat és nem csak rizst, hanem ételt is.


"Csak annak az istentiszteletnek van olyan természete [amit kula- yāgának lehetne nevezni ], amelyet [az] hajt végre , aki feloldotta a gátlások és kétségek sokaságát, és aki [ezáltal] minden teremtett dolgot pontosan úgy lát, mint az Úr terjeszkedésének és saját hatalmának lényege [azaz nem tiszta vagy szennyezett, csak kula ]." || 5 ||


A kula szó ezoterikus jelentéseinek felsorolásának lényegét (a 4. versben) Abhinava felsorolta, s most ebben a versszakban úgy érvel, hogy csak akkor látja a yogi az imádat szerét (beleértve az alkoholt és a szexuális folyadékokat is) - és saját testét, bele értve a partnerét - mint kula (azaz śakti , potencia, vitalitás, tudat stb.), hogy teljes mértékben el tudja végezni a rituálét. (Megjegyzendő, hogy Abhinava kommentátora, Jayaratha azt mondja, hogy látta az anyagok és szervek teljes felépítését, úgy, hogy lényegében azok Śiva-Śakti nászának rezgését.) A "helyes látás" megvalósításához a gyakorlónak mentessé kell válnia a gátlástól, különösen azoktól, amelyek a tisztaság és szennyeződés kulturálisan felépített elképzeléseihez kapcsolódnak. ( Mint az akkori fő irányzatok által rögzített szigorú brāhmin normák. )


"Bármit is végezzen egy hős [azaz a minősített Kaula gyakorló] az elme, a beszéd, szó és gondolat, tett révén, a megvalósítását az nem befolyásolja, mert megerősödött abban, hogy minden dolog lényegében az Úr és az Ő hatalmának kiterjesztése az igazi kula áldozat ( kula-yāga ) ." || 6 ||


Itt egy érdekes állítást látunk, amely felülírni látszik mindazt, ami utána következik: azt az állítást, hogy bármi is készteti a gyakorlót arra, hogy tapasztalatai különféle jelenségeit " kulának " tekintsék(azaz mint śakti , hatékonyság, vitalitás, tudat stb.) .) éppen ez az igazi kulai rituálé. Így rögtön az elején megtanuljuk, hogy nem kell ezt a sajátos gyakorlatot elvégezni, ha annak eredményét bármilyen más módon tapasztaljuk meg. Valójában bármiben is elérhető ez az eredmény, így azt kula-yāgának vagy "az egységes kollektivitás imádatának" nevezhetjük.


"Ezt a kulai áldozatot hat módon lehet elvégezni: külsőleg [pl. egy szentélyben] , egy śaktival [azaz női partnerrel] , a párod [saját] testével, z öt prāṇa útján, vagy a gondolat útjának bevonásával [azaz , mentálisan] , és ezen csoportok mindegyike további alosztásokkal bővülnek." || 7 ||


Itt megtudhatjuk, hogy a szexualitás valójában nem ennek a rituálénak a vezérfonala, mivel a hat lehetséges variáció közül csak kettő tartalmaz szexuális interakciót (azok, amelyek śaktival vagy a párral történnek). A kettő közül az elsőben a beavatott férfi gyakorló yoni-pūjā-t végez, mielőtt egyesülne egy önátadó, avatatlan partnerrel; a második két beavatott gyakorlóra irányul, akik imádják egymást (ők egy párt alkotnak). De a másik négy változatban egyáltalán nincs partner. Erre vonatkozik az alábbi Milanatantra részlet, amely megmagyarázza ezt:


"Miképp egy nővel való (nőknek férfival való) összezárt ölelésben, az individualitás teljesen feloldódik az egység érzete által és az individuum minden külső vagy belső érzékelést elveszt, amikor az elme eggyé olvad az Isteni Erővel (śakti-val). Az individuum elveszíti tehát a dualitás érzetét és az egység-tudatosság fényét tapasztalja. A szövegek úgy beszélnek a nővel való egyesülésről, mint egyfajta illusztrációja az Istennel való egyesülésnek. Csupán egy bolond (tudatlan) gondolja erről a szemléltetésről (pl.: e stanza-ról), hogy a fizikai szexualitás gyakorlására utasít."


A rituális fürdő, amely fürdőből, maṇḍalából és tűzrakó helyből áll, a nyāsa hat módja - azaz. az a hat cselekedet, amikor a saját kezet a test különböző részeire helyezzük, miközben ismételjük a mantrát-s-- stb. - ezeket itt nem szükséges használni, de ha mégis alkalmazzuk, abban sincs semmi kár. "|| 8 ||

"A Triśirobhairavatantrában azt állítja, hogy a kulai áldozat (kaulam) a megismerésen és tudáson alapuló gyakorlat, és mentes a hat maṇḍala és azok imádati köreitől."|| 9 ||

"Ebben az áldozatban a bölcs embernek használnia kell azokat a szubsztanciákat (anyagokat), amelyek a [védikus] szövegek egész sorozatában tiltottak, elárasztva a "bal oldali nedűvel " ( vāmāmrta , azaz alkohol vagy bor)."|| 10 ||


A szóban forgó tiltott anyagok a kuṇḍa-golaka, másnéven kevert szexuális folyadékok, amelyeket egy kehelybe tesznek, amelyet aztán borral töltenek meg.


"A szent Brahmayāmalatantrában a likőrt Śiva nedvének tartják. Enélkül nincs külsőleg sem világi élvezet, sem felszabadulás. Ezt jól kidolgozott lisztből, mézből és melaszból állítják elő." || 11. ||


Technikailag mindhárom sör, és nem likőr. Mindenesetre lényeg világos: az alkohol a rítus nélkülözhetetlen eleme.


"Ennek minden bizonnyal Női formája nem bináris és férfias természete van, ami magasabb és alacsonyabb élvezeti formákat is nyújt. De ami a szőlőből [azaz borból] készül, annak van a legnagyobb ragyogása ( tejas ) - amely mentes a formáktól, azaz. mentes a nőies, semleges és férfias formáktól - ez kétségtelenül Bhairava." || 12. ||


Vagyis a rítusban résztvevő nők búzasört fogyasztanak, a férfiak melasz sört, a nem bináris emberek pedig mézes sört. Legalábbis ez a versolvasás egyik módja. Mindhárom nem fogyaszthat bort, amelyet Abhinava a legnagyobb becsben tart. (Megjegyzés: a "kétségtelenül" kifejezés azt is jelenti, hogy "meghaladja a hétköznapi megértést".)


"Ez (a bor) önmagában a tiszta folyékony lényeg, amely két aspektusában, a Fényben és az Örömben ( prakāśānanda ) testesíti meg a Tudatosságot. Az istennők által örökké szeretett, ezért mindig mámorosnak kell lenni [amikor a Kaula sādhaka imádja]."|| 13. ||

"A tiszteletre méltó Kramarahasyában a Legfelsőbb Úr azt tanította, hogy a felajánló kehely a gyönyörű istentiszteleti hely, és a lámpa a Kaula istentisztelet titkos hármasa". || 14. ||


A szöveg, amelyre itt Abhinava utal, a Krama-rahasya, sajnos elveszett.


"E három vonatkozásában a [ kelyhébe helyezett] felajánlás a Śaktival való egyesülésből származik. A szertartási helyet földön, ruhával takarva és a testet megvilágítva végezd el, fokozatosan a másik fölé kerülve." || 15. ||

"A lámpákat tisztított vajjal kell táplálni, mert a teheneket földön járó istenségeknek tartják. Ennek ismeretében a Kula követőjének óvatos gyakorlatokat kell végeznie, e három dolog figyelembe véve." || 16. ||

"Ezért ismerve a kehely elsőbbségét, itt kétségektől mentesnek kell lennie (a yoginak), az anyagok vonatkozásában, amelyeket itt Śiva tanított [az imádatra] - mert a gátlás megfertőzné a rítust." || 17. ||


Más szavakkal, ha valaki gátlást érez a "boldogság termékeinek" (szexuális folyadékok) fogyasztásában, akkor nem hajthatja végre a rítust.


Most, hogy a bevezető áttekintés elkészült, a következő fejezetben a rituálé első formájára vonatkozó utasításokra térek rá. Ez a rítus legegyszerűbb formája, amelyet egyedülálló gyakorló végezhet a saját testén is.


Tovább a II. Részre: ITT